PÜSSI MARJAKESE LASTEAED

Avaleht

Oi kui vahva, et Sa meile külla tulid!

Püssi Marjakese Lasteaed asub Ida-Virumaal Lüganuse vallas Püssi linna südames, kaunis pargis kultuurimaja kõrval.  

Omandivorm: Lüganuse Vallavalitsuse hallatav lasteaed, milles on 4 rühma ning normatiivselt 92 last.

Lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

Meie postiaadress on: Kooli 7, Püssi 43222, Lüganuse vald, Ida-Virumaa

Telefon 335 3468  

MISSIOON

Moto- mängides targemaks

Meie lasteaias tagatakse lapsele maksimaalsed võimalused igakülgseks arenemiseks läbi positiivse ellusuhtumise.  Eesmärgiks on lapse individuaalsust arvestades valmistada teda ette edasiseks eluks, toetada tervisliku isiksuse kujunemist ning laste kehalist, vaimset, sotsiaalset (sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut), et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

VISIOON

Korralik lasteaiahoone

Koolitatud töötajad

Lasteaiast läheb kooli endaga hästi toimetulev, kõigest huvituv laps.


LASTEAIA ERIPÄRA

Lasteaed on 4 rühmaline: 1,5-3 a. sõimerühm „Kirsikesed“; 3-4 a. rühm “Sõstrad“; 4–5 a. rühm „Maasika“ ja 5–7 a rühm „Vaarika". 

Laste igapäevast rühmaelu korraldavad kaks õpetajat ja õpetaja abi. Rühmaväliselt tegeleb lastega veel muusika-ja liikumisõpetaja.

Hoone ning õueala vastavad lasteaia nõudmistele ja tingimustele.

Lasteaia põhiprioriteetideks on loodus-keskkonnaõpe ja läbi loova tegevuse tagada igale lapsele eduelamus.  

Lasteaed on pikaajaliste traditsioonidega.


ÕPPEAASTA

 Lasteaia õppeaasta algab 1.septembril ja kestab 31.augustini. Aktiivne õppeperiood toimub 1. septembrist 31. maini. Juunis, juulis ja augustis toimub õpitu kordamine ja kinnistamine ning põhirõhk on mängulisel õuetegevusel. 

 ÕPPEKAVA 

 Õppekava ülesandeks on süstematiseerida õppekasvatustegevuse sisu, määratleda lähimad ja kaugemad eesmärgid ning nende realiseerimise viisid ja meetodid. Õppekava peab tagamaa lapse arengu, mille lõpptulemuseks on koolivalmidus. Õppe-ja kasvatuskorralduse aluseks on Püssi Marjakese Lasteaed  õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse 29.mai 2008 a. määrusega nr 87 kinnitatud riiklikule õppekavale