PÜSSI MARJAKESE LASTEAED

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja Püssi linna esindaja.

Tulenevalt Koolieelse lasteasutuse seadusest

Hoolekogu

* kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

* annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

* teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

* osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

* otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

* otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja Püssi linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.


Hoolekogu protokoll oktoober 2021

Hoolekogu protokoll detsember 2021


HOOLEKOGU KOOSSEIS 2022/2023 ÕPPEAASTAL

EsindabNimie-postTelefon
1,5 - 3 a. sõimerühma esindajaTiina Rääk
tiinaraak@gmail.com
5191 9598
3 - 4 a. rühma esindajaMats Kreismanmats@virtel.ee5564 2033
4 - 5 a. rühma esindajaEnel Kärboenelkarbo@gmail.com
 525 9172
5 - 7 a. rühma esindajaKarle Nutonenkarle.nutonen@gmail.com5303 3122
Lasteaia õpetajate esindajaTiio Reisitiior@hot.ee
5559 6062
Vallavalitsuse esindajaLaila Meisterlaila@eb.ee5649 4115