PÜSSI MARJAKESE LASTEAED

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja Püssi linna esindaja.

Tulenevalt Koolieelse lasteasutuse seadusest

Hoolekogu

* kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

* annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

* teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

* osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

* otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

* otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja Püssi linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.


HOOLEKOGU KOOSSEIS 2018/2019 ÕPPEAASTAL

EsindabNimie-postTelefon
1,5 - 3 a. sõimerühma esindajaKelli Vassiljevkellivassiljev@gmail.com
503 4827
3 - 4 a. rühma esindajaEnel Kärbo enelkarbo@gmail.com
525 9172
4 - 5 a. rühma esindajaLeelo Kaulen leelo_kaulen97@gmail.com
5805 1011
5 - 7 a. rühma esindajaNadežda Amornadezda.amor@gmail.com
5833 1975
Lasteaia õpetajate esindajaJekaterina Võlegžanina jekateriinka@hot.ee
558 9451
Vallavalitsuse esindajaKrisli Kaldarukrisli.kaldaru@lyganuse.ee